Oproep

Oproep voor projecten voor de periode 2023-2025.

 

Affiche

Ethische code

Reglement voor het wetenschappelijk comité van de G.S.K.E.

Omschrijving van een Belgische interuniversitaire en een Belgische universitaire onderzoeksploeg en een jonge Belgische onderzoeker.

 

 

 

Bijkomende richtlijnen

 

De Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (G.S.K.E.)

stelt een jaarlijks krediet ter beschikking

 • van Belgische interuniversitaire onderzoeksploegen,
 • van Belgische universitaire onderzoeksploegen,
 • van Jonge Belgische onderzoekers,

die onderzoek verrichten binnen het domein van de neurowetenschappen en aandoeningen van het zenuwstelsel voor een periode van 3 jaar, voor zover de financiële toestand het toelaat. Per kandidaat één (1) project.

 

Art. 1: Bijkomende informatie

 • Interuniversitaire Belgische onderzoeksploeg: zie omschrijving.
 • Universitaire Belgische onderzoeksploeg: zie omschrijving.
 • Jonge Belgische onderzoeker: zie omschrijving.
 • De indieners van het project verbinden er zich toe om de ethische code van het wetenschappelijk onderzoek in België van 8 oktober 2009 na te leven.
 • De indieners van het project engageren zich om een verklaring belangenconflicten op te maken.

 

Art. 2: Indienen van projecten

Het project moet:

 • ingediend worden vóór 15 juni 2022 om middernacht bij de Wetenschappelijk directeur van de G.S.K.E.: prof. dr. Jean-Marie Maloteaux.
 • overgemaakt worden in 1 exemplaar per post aan de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth, prof. dr. Jean-Marie Maloteaux p/a Erik Dhondt, Secretaris, J.J. Crocqlaan 3, 1020 Brussel
 • per e-mail aan fmre.gske@skynet.be met in bijlage een pdf-document van maximum 10 MB van het ingediende project.
 • opgemaakt worden in het Engels en moet bevatten:
  • een samenvatting van maximum een halve bladzijde (1/2 blz) van het ingediende project
  • de voorstelling van het project op maximum vier A4 bladzijden (normale marges, Arial, 11 pt), referenties niet inbegrepen,
  • een C.V.,
  • vijf (5) relevante referenties van de hoofdonderzoeker van een onderzoeksploeg,
  • de twee (2) aanbevelingsbrieven voor de projecten ingediend door jonge onderzoekers,
  • de vermelding van reeds ontvangen financiële steun voor het ingediende project.

 

Art. 3: De ontvankelijkheid van de projecten

 • De administratieve ontvankelijkheid wordt beoordeeld door het secretariaat en het Wetenschappelijk comité. Deze bevat:
  • de ontvangstdatum van de e-mail met in bijlage het project,
  • de samenvatting van een halve bladzijde (1/2 blz)
  • de redactie in het Engels en het aantal pagina’s,
  • het C.V.,
  • de vijf (5) belangrijke referenties van de hoofdonderzoeker van de onderzoeksploeg,
  • de aanbevelingsbrieven van twee (2) universiteitsprofessoren voor de jonge onderzoekers,
  • de datum van de voorstelling van hun thesis voor de jonge onderzoekers
(einde oproepdatum 15 juni 2022 om middernacht)
  • de vermelding van andere verworven subsidies voor dit zelfde onderzoeksproject.
 • De wetenschappelijk ontvankelijkheid is gebaseerd op de thematiek en wordt geëvalueerd door het Wetenschappelijk comité.

 

Art. 4: De evaluatiecriteria voor het ingediende project

Deze criteria zijn de volgende:

 • Voor de interuniversitaire onderzoeksploegen:
  • de innovatie, de wetenschappelijk waarde en het klinisch of therapeutisch perspectief,
  • de complementariteit van het project,
  • de eerdere prestaties in de neurowetenschappen.
 • Voor de universitaire onderzoeksploegen:
  • de innovatie, de wetenschappelijk waarde, het klinisch of therapeutisch perspectief,
  • de originaliteit van het onderzoek van deze ploeg,
  • de eerdere prestaties in de neurowetenschappen.
 • Voor de jonge onderzoekers:
  • de innovatie, de wetenschappelijk waarde en het klinisch of therapeutisch perspectief,
  • het loopbaanperspectief in een gunstige onderzoeksomgeving,
  • de eerdere prestaties in de neurowetenschappen.

 

Art. 5: Het resultaat van de evaluaties

 • De bespreking van de evaluaties zal vóór eind 2022 plaats vinden.
 • De eindbeslissing en de officiële toekenning van de onderzoekskredieten zijn een bevoegdheid van de Raad van bestuur van de G.S.K.E. tegen de genomen beslissing is geen beroep mogelijk.

 

Art. 6: De toegekende onderzoekskredieten

 • De onderzoekskredieten worden trimestrieel gestort vanaf januari 2023 op een bankrekening van de Universiteit waartoe de interuniversitaire, universitaire onderzoeksploeg of de jonge onderzoeker is verbonden.
 • De onderzoekskredieten kunnen aangewend worden voor het betalen van personeel-, investerings- of werkingskosten.

 

Art. 7: Opvolging

 • Een jaarlijks rapport over de evolutie van het project en een eindverslag worden opgevraagd.
 • Een kopie of de PDF van de publicaties over de uitgevoerde onderzoeken zijn over te maken aan de G.S.K.E. per e-mail. In de publicaties moet de steun van de G.S.K.E. vermeld worden.
 • Na het afsluiten van het budgettair jaar zal een gedetailleerd overzicht van de uitgaven van het verlopen jaar, volgens de richtlijnen van de respectievelijke universiteiten, overgemaakt worden.
 • Op het einde van het 3de jaar dient het niet gebruikte deel van de onderzoekskredieten teruggestort te worden aan de G.S.K.E. tenzij een verlenging wordt aangevraagd en goedgekeurd. De onderzoekers moeten hun gemotiveerde aanvraag voor verlenging richten aan de voorzitter van het Wetenschappelijk comité, ten laatste 3 maanden voor het voorziene einde van de financiële steun.

 

Art. 8: Opschorting van het onderzoekskrediet

De Raad van bestuur kan beslissen om het onderzoekskrediet niet verder toe te kennen in geval van financiële problemen van de Stichting, in geval van het niet nakomen van de overeenkomst door de onderzoeksploegen of door de jonge onderzoeker wordt vastgesteld: zoals bv bij ontbinding of vertrek van een ploeg, een wijziging van het onderzoeksthema van de ploeg of van de hoofdonderzoeker, als de jonge onderzoeker de universiteit of het universitair ziekenhuis verlaat,...