Oproep

Oproep voor projecten voor de periode 2020–2022

 

Ethische code

Reglement voor het wetenschappelijk comité van de G.S.K.E.

Omschrijving interuniversitaire en universitaire onderzoeksploeg, jonge Belgische onderzoeker

 

 

Reglement

 

Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth (G.S.K.E.).

De G.S.K.E stelt een jaarlijks krediet ter beschikking

 • van Belgische interuniversitaire onderzoeksploegen,
 • van Belgische universitaire onderzoeksploegen,
 • van Jonge Belgische onderzoekers,

die onderzoek verrichten binnen het gebied van de neurowetenschappen en aandoeningen van het zenuwstelsel voor een periode van 3 jaar, voor zover de financiële toestand het toelaat.

 

Art. 1: Projecten

 • Zijn in te dienen vóór 15 juni 2019 bij de wetenschappelijk directeur van de G.S.K.E.: Prof. dr. Jean-Marie Maloteaux.
 • Zijn op te maken in het Engels, maximum 4 bladzijden tekst, met een C.V., 5 relevante referenties van de leidende onderzoeker, de aanbevelingsbrieven en met de vermelding van reeds ontvangen of te verwachten financiële steun voor het ingediende project.
 • Zijn over te maken in 2 exemplaren per post, Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth, Prof. dr. Jean-Marie Maloteaux p/a Erik Dhondt, Secretaris, J.J. Crocqlaan 3, 1020 Brussel
  en per e-mail met in bijlage een PDF document van maximum 5 MB van het ingediende project. fmre.gske@skynet.be

 

Art. 2: Bijkomende informatie

 • Interuniversitaire Belgisch onderzoeksploeg: zie omschrijving.
 • Universitaire Belgisch onderzoeksploeg: zie omschrijving.
 • Jonge Belgische onderzoeker: zie omschrijving.
 • De indieners van het project verbinden er zich toe om de ethische code van het wetenschappelijk onderzoek in België van 8 oktober 2009 na te leven.
 • De indieners van het project engageren zich om een verklaring belangenvermenging op te maken.

 

Art. 3: Het Wetenschappelijk Comité

 • De deliberatie zal plaatsvinden vóór eind 2019.
 • De beoordeling van de ingestuurde projecten gebeurt door een wetenschappelijk comité samengesteld uit vertegenwoordigers van de Belgische Universiteiten, bijgestaan door buitenlandse experten.
 • Na de evaluatie en de klassering maakt de voorzitter van de wetenschappelijk comité het voorstel over aan de raad van bestuur.
 • Het wetenschappelijk comité is gemachtigd om elk onverwacht probleem tijdens de vergadering op te lossen.
 • De eindbeslissing en de officiële toekenning van de onderzoekskredieten zijn een bevoegdheid van de raad van bestuur. Tegen de genomen beslissing is geen beroep mogelijk.

 

Art. 4: De toegekende onderzoekskredieten

 • Worden trimestrieel gestort vanaf januari 2020 op een bankrekening van de Universiteit waartoe de onderzoeksploeg of onderzoeker behoort.
 • Kunnen aangewend worden voor het betalen van personeel-, investerings- of exploitatiekosten.
 • De bewijsstukken kunnen na afloop van het boekhoudkundig jaar eventueel worden opgevraagd.

 

Art. 5: Opvolging

 • Een jaarlijks rapport over de evolutie van het project en een eindverslag worden opgevraagd.
 • Een kopie of de PDF van de publicaties over de uitgevoerde onderzoeken zijn over te maken.
  In de publicaties moet de steun van de G.S.K.E. vermeld worden.
 • Een gedetailleerd overzicht van de uitgaven van het verlopen jaar, volgens de richtlijnen van de respectievelijke universiteiten, is over te maken.
 • Op het einde van het 3de jaar dient het niet gebruikte deel van de onderzoekskredieten teruggestort te worden aan de G.S.K.E.

 

Art. 6: Opschorting van het onderzoekskrediet

De raad van bestuur kan beslissen om het onderzoekskrediet niet verder toe te kennen, wanneer bij de beoordeling van het jaarlijks verslag, de inhoud en de evolutie van het onderzoeksproject als werkelijk onvoldoende beoordeeld worden.